Here is a list of dogs where we don't know in which country they where born.

Please help us to fix this problem
Show details for AA
Show details for ŔŔ
Show details for BB
Show details for CC
Show details for DD
Show details for EE
Show details for FF
Show details for GG
Show details for HH
Show details for II
Show details for JJ
Hide details for KK
Fax IconK-Shuma Iz Samsheetovoy Usadby
Kafca
Kafr
Kai Dior
Kair Iz Doma Mansura
Kaiz-Kosmatiz
Kaj
Kaja (137-84)
Kajtar
Kakki
Kala
Kala Lesvár Menti
Kalif
Kalif Daress
Kama
Kap
Kap
Kara-Ai